XS Max 3D Pro - Xo So Max 3D Pro - Kết quả XS Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 18/01/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 504 340 2 tỷ
Phụ ĐB 504 340 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
666 119 850 917
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
932 816 956
554 916 414
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
158 832 757 126
830 072 908 992
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 16/01/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 109 334 2 tỷ
Phụ ĐB 109 334 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
263 290 349 726
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
801 782 740
404 907 089
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
628 731 508 833
850 092 165 506
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 13/01/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 668 626 2 tỷ
Phụ ĐB 668 626 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
806 463 473 979
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
617 335 021
229 858 352
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
131 987 605 355
590 742 199 480
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 11/01/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 644 296 2 tỷ
Phụ ĐB 644 296 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
754 577 377 297
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
169 351 568
726 386 477
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
557 869 461 082
951 547 789 278
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 09/01/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 563 933 2 tỷ
Phụ ĐB 563 933 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
761 477 387 273
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
747 705 937
774 086 169
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
263 376 390 941
963 751 649 140
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 06/01/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 307 528 2 tỷ
Phụ ĐB 307 528 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
043 665 015 559
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
578 761 660
931 315 655
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
540 085 157 338
758 052 227 040
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 04/01/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 438 180 2 tỷ
Phụ ĐB 438 180 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
258 260 212 601
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
104 502 740
104 773 753
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
169 103 771 265
288 835 937 535
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 02/01/2024

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 496 891 2 tỷ
Phụ ĐB 496 891 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
558 006 897 380
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
988 959 856
959 776 068
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
451 761 218 808
348 300 786 747
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 30/12/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 359 066 2 tỷ
Phụ ĐB 359 066 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
752 940 326 805
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
814 767 250
363 972 878
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
156 735 103 550
279 898 962 254
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 28/12/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 997 775 2 tỷ
Phụ ĐB 997 775 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
291 164 785 097
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
213 881 138
698 260 815
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
363 208 228 272
898 141 842 736
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k